Riigi julgeoleku volitatud esindaja
Estonian National Security Authority
Eesti keeles / In English

Riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesanded ja kontaktinfo

Salastatud välisteabe volitatud vastuvõtjana ja hoidjana tegutseb Eesti Vabariigis riigi julgeoleku volitatud esindaja (inglise keeles National Security Authority ehk NSA). Nimetatud institutsioon loodi 1995. aastal eesmärgiga tagada Eestile edastatud salastatud välisteabe kaitse ning seda ülesannet hakkas täitma Riigikantselei koordinatsioonidirektori büroo. 2001. aastal anti ülesanded üle Kaitseministeeriumile ning alates 01.01.2017 täidab riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid Välisluureamet.

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 52 alusel on riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesanneteks:

  • salastatud välisteabe selle avaldajalt vastuvõtmise, töötlemise ja sellele juurdepääsu korraldamine ning arvestuse pidamine; samuti salastatud teabe edastamine teistele riikidele;
  • salastatud välisteabe põhiregistri pidamine ning allregistrite töö korraldamine ja kontrollimine;
  • salastatud välisteabe kaitse tagamiseks rakendatavate turvameetmete ja nimetatud teabega kokkupuutuvate töötajate juurdepääsu kontrollimine, sealhulgas riigi välisesindustes ja väljaspool riigi territooriumi asuvates Kaitseväe üksustes;
  • koolituste korraldamine salastatud välisteabe kaitse tagamiseks;
  • salastatud välisteabe õigusvastasel avalikustamisel teabe avaldaja teavitamine avalikustamise asjaoludest välislepingus ettenähtud tingimustel;
  • teabevaldajate teavitamine salastatud välisteabe salastamisaluse, -taseme ja -tähtaja muutusest;
  • salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaatide väljastamine ning salastatud välisteabe töötlemisnõuete tutvustamine juurdepääsu taotlevatele isikutele, samuti salastatud välisteabe avaldaja teavitamine juurdepääsu andmisest välislepingus ettenähtud tingimustel;
  • osalemine oma pädevuse piires NATO ja Euroopa Liidu struktuuride töös;
  • muude talle seaduse alusel antud õigusaktidega või välislepinguga pandud ülesannete täitmine.

Kontakt:

Riigi julgeoleku volitatud esindaja
Välisluureamet
Rahumäe tee 4B
13415 Tallinn
Tel: 6939 211
Faks: 6935 001
E-post: nsa@fis.gov.ee